Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

Rekisterinpitäjä

Fiilio
Y-Tunnus: 3299480-4
Laajarannantie 19
40800 Vaajakoski

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Mäkitalo Terhi
Laajarannantie 19
40800 Vaajakoski
Puh: +358 44 983 4561
Sähköposti: terhi@fiilio.fi

Rekisterin nimi

Fiilio asiakas- ja markkinointirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuuteen, sopimussuhteeseen, rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen tai muuhun oikeutettuun perusteeseen.

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan aina seuraavia periaatteita: henkilötiedot ovat asianmukaisia, olennaisia ja rajoitettuja siihen, mikä on tarpeellista suhteessa niihin tarkoituksiin, joita varten niitä käsitellään. Rekisteritiedot palvelevat asiakkaan hoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa, edistävät hoidon jatkuvuutta ja palvelevat asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja oikeusturvaa. Käsittelyn keskeisin tarkoitus on asiakkuuksien hallinta, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen. Henkilötietoja käsitellään tavalla, jolla varmistetaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta ja lainvastaiselta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta käyttäen asianmukaisia teknisiä toimia.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterin tietoja käytetään Fiilio asiakaspostin (mm. paperisen, sähköisen, mobiilin) lähettämiseen sekä markkinointiviestintään, ellei asiakas ole erikseen kieltänyt tällaista tietojen käyttöä. Asiakkaalla on henkilötietolain mukaisesti oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Kielto tulee osoittaa Fiilion sähköpostiin: terhi@fiilio.fi.

Fiilio käyttää kotisivuillaan ulkopuolista web-palvelua, jonka tietokantaan tallentuu asiakkaan tunnistetietoja hänen täyttäessään esim. lomakkeita.

Asiakasrekisterin tietoja voidaan käyttää myös liiketoiminnan kehittämiseen. Tähän liittyvät esimerkiksi tilastointi, asiakastyytyväisyyden seuranta ja kehittäminen, palveluiden ja tuotteiden laaduntarkkailu ja mielipide- sekä markkinatutkimukset.

Henkilötietoja voidaan käsitellä sovellettaviin lakeihin sekä viranomaisten määräyksiin ja ohjeisiin liittyvien velvoitteiden noudattamiseksi.

Fiilion sosiaalisen median sivustot kuten esimerkiksi Facebook, Instagram ja YouTube ovat julkisia, ja sivustoille muodostuvat rekisterit sisältävät rekisteröidyn itse julkisuuteen tuomat tiedot kuten esimerkiksi nimi, arvostelut, sivustotykkäämiset ja –jakamiset sekä kommentoinnit. Fiilio ei ole millään tavalla vastuussa sosiaalisen median sivustoille rekisteröityneen käyttäjän henkilötiedoista tai niiden suojaamisesta.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, syntymäaika, perustietolomakkeelle kysyttävät terveystiedot, IP-osoite (käyttäjästatistiikka Google Analytics), tiedot asiakkaan tilaamista palveluista ja tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta. Säilytettävä materiaali on luottamuksellista.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköisillä lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä ei luovuta asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, lukuun ottamatta rekisterinpitäjän omia, ilmoitettuja käyttötarkoituksia varten (esim. osoitetiedot omaa markkinoinnin tuotantoa ja/ tai postitusta varten), paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto siirretään tietovarastoon ja paperinen versio hävitetään tapaamisen jälkeen. Näihin tietoihin pääsee käsiksi vain Terhi Mäkitalo.

Tarkastusoikeus

Käyttäjällä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista. Pyyntö osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti. Käyttäjällä on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelujen käyttäminen. Käyttäjän henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut, tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

Laatimispäivämäärä 30.11.2023.